Debbie is reading a book.Debbie tells Pete that the book helps her understand herself better.pete tells her that he doesn`t  find this kind of literature interesting.Debbie shows Pete how the book helps  her understand herself can help people to find out what they are good but. Pete starts to try is out himself.the results confirm what he thinks about such books.

Դեբին գիրք է կարդում:Դեբին Փիթին ասում է որ գրքերը մարդուն օգնում է հասկանալ ինքն իրեն ավելի լավ:Փիթը ասում է նրան որ չի ընդունում,որ նման գրականությունը հետաքրքիր է: Դեբին Փիթին ցույց է տալիս թե ինչպես գիրքը կարող է օգնել մարդկանց բացահայտել թե ինչից են լավ:Փիթը սկսում է ինքը փորձել:արդյունքը ապացուցում է,թե ինչ է նա կարծում նման գրքերի մասին:

Advertisements