Latest Entries »

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GUHGUI (2) Untitled (2)

View full article »

 

 

1991թ. հոկտեմբերի 16-ին ընտրվել է ՀՀ առաջին Նախագահ: Վերընտվել է` 1996թ. սեպտեմբերի 22-ին:

Ծնվել է 1945 թվականի հունվարի 9-ին, Հալեպում: 1946-ին ներգաղթել է Հայաստան:

1968-ին ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի բանասիական ֆակուլտետի արևելագիտության բաժինը: 1971-ին ավարտել է Լենինգրադի արևելագիտության ինստիտուտի ասպիրանտուրան: 1972-ին պաշտպանել է թեկնածուական, իսկ 1987-ին՝ դոկտորական թեզ: 1972—78 թթ. աշխատել է Հայաստանի Ա.Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտում, որպես կրտսեր գիտաշխատող: 1978-85 թթ. վարել է Մաշտոցի անվան Մատենադարանի գիտական քարտուղարի պաշտոնը: 1985-ից աշխատում է նույն հաստատությունում, որպես ավագ գիտաշխատող:

Հեղինակ է ավելի քան 70 գիտական աշխատությունների (հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն): Անդամ է Հայաստանի գրողների միության, ֆրանսիական Ասիական ընկերության, Վենետիկի Մխիթարյան ակադեմիայի և Լա Վերնի համալսարանի պատվավոր դոկտոր է:

Քաղաքական գործունեությունն սկսել է 1960-ական թվականներից: 1988-ի փետրվարից ղեկավարել է Մատենադարանի «Ղարաբաղ» կոմիտեն: Նույն թվականի մայիսից ընդգրկվել է Ղարաբաղյան շարժման Հայաստանի կոմիտեի կազմում: 1988 թ. դեկտեմբերի 10-ից 1989 թ. մայիսի 31-ը «Ղարաբաղ» կոմիտեի մյուս անդամների հետ միասին բանտարկված է եղել:

1989 թ. նոյեմբերին ընտրվել է Հայոց համազգային շարժման վարչության անդամ, այնուհետև՝ նախագահ: 1989-ի օգոստոսի 27-ին ընտրվել է ՀԽՍՀ երագույն խորհրդի պատգամավոր, 1990-ի մայիսի 20-ին կրկին ընտրվել է հանրապետության Գերագույն խորհրդի պատգամավոր, իսկ նույն թվականի օգոստոսի 4-ին՝ Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի նախագահ:

1991 թվականի հոկտեմբերի 16-ին ընտրվել է Հայաստանի Հանրապետության առաջին Նախագահ: Վերընտրվել է 1996 թվականի սեպտեմբերի 22-ին:

1998թ. փետրվարին հրաժարական է տվել:

e9863-25d0259125d025b525d025b725d1258b25d025bc25d1258f25d025bd25d025bd25d1258b25d025b9

View full article »

Գտեք արտահայտության արժեքը.

1. 𝑎+2𝑎2+3𝑎−13𝑎+9 − 23𝑎 ,եթե a=√73= 0

2. 𝑏2−1𝑏3−8 : 𝑏+1𝑏2+2𝑏+4 =1/20 , եթե b=22

3. √6+√11 . √6−√11= 5

4. 5√9−44/25=11

5. (3√212 +4√135) .√10=31

6. 𝑥2-4x , եթե x=2+√7= 3

Paris-The-French-capital

View full article »

1.Գտեք 13 և 988 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը.

1) 1; (2) 13; 3) 988; 4 )12844:

2.5*63 աստղանիշի փոխարեն գրեք ամենամեծ թվանշանն այնպես,որ թիվը բաժանվի 3-ի:

1)4; (2) 7; 3) 8; 4 )9:

3.Գտեք 5 համարիչով կոտորակ, որը գտնվի 5/7 և 1 թվերի միջև:

1)5/8; 2 )5/7; 3) 5/5; (4)5/6:

4.Գտեք ամենամեծ երկնիշ և ամենամեծ քառանիշ թվերի հարաբերությունը:

1) ½; 2) 1/99; (3) 1/101; 4) 1/100:

5.a –ի ինչ արժեքի դեպքում է 3a -8 և -2a +12 արտահայտությունների արժեքները հավասար:

1) 5; 2) 6; 3) 3; (4) 4:

6.a –ն փոխարինեք ամենափոքր բնական թվով՝ այնպես որ -2 թիվը 2x>1-a անհավասարման լուծումը լինի:

(1)4; 2) 5: 3)6; 4)7:

Պարզ և  բարդ նյութեր, մետաղներ և ոչ մետաղներ View full article »